Badania prowadzone w UE na temat sportu rekreacyjnego podkreślają pozytywny wpływ sportu na rozwój osobisty, poczucie własnej wartości oraz zdrowy styl życia młodych ludzi. Początkowo działania antydopingowe skupiały się na wykrywaniu dopingu w rywalizacji sportowej oraz stosowaniu środków odstraszających. Jednakże, przedmiotem coraz większej troski jest doping, który występuje poza zorganizowanym systemem sportowym, dając podstawy do twierdzenia, że nadużywanie środków dopingowych w sporcie rekreacyjnym stało się problemem społecznym oraz kwestią dotyczącą ochrony zdrowia publicznego, którymi należy się zająć.

W celu realizacji założeń projektu zostanie opracowany Kodeks Etyczny dotyczący dopingu w sporcie rekreacyjnym, zatwierdzony przez organizacje uczestniczące w projekcie. Nie będzie on miał charakteru obligatoryjnego dla środowisk sportowych, a zostanie udostępniony ośrodkom sportu rekreacyjnego, które zadeklarują respektowanie zasad i standardów ustanowionych w Kodeksie. Celem projektu będą również kampanie podnoszące świadomość problemu dopingu wśród młodzieży w środowisku rekreacyjnym, szkodliwych efektów dopingu oraz zalet wynikających z rekreacyjnego uprawiania sportu.

Główne cele Projektu ANTIDOPING GREEN SEAL to określenie, które środki dopingujące są stosowane w sporcie rekreacyjnym, dokonanie oceny problemu na podstawie przeprowadzonych badań, opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego umożliwiającego przeprowadzenie kampanii mającej na celu podnoszenie świadomości w tym zakresie w sześciu krajach UE (Hiszpania, Polska, Belgia, Zjednoczone Królestwo, Włochy i Chorwacja).

Projekt przyczyni się również do opracowania materiałów informacyjnych, zorganizowania kampanii oraz podjęcia innych działań prewencyjnych dotyczących dopingu w sporcie rekreacyjnym i zagadnień powiązanych z tym problemem. Mogą one zostać wykorzystane przez kluby sportowe, sektor fitness, system oświatowy oraz sektor ochrony zdrowia. Projekt będzie także promował współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi, podmiotami prywatnymi, klubami sportowymi oraz sektorem fitness w walce z dopingiem w sporcie rekreacyjnym.