C

ele
 1. Określenie, które środki dopingujące są stosowane w sporcie rekreacyjnym.
 2. Dokonanie oceny problemu na podstawie przeprowadzonych badań:
  • Ustalenie przyczyn stosowania dopingu przez młodzież.
  • Zdefiniowanie barier i środków w celu zapobiegania stosowania dopingu przez młodych ludzi.
  • Identyfikacja i zebranie informacji na temat programów profilaktycznych oraz inicjatyw w krajach organizacji uczestniczących w projekcie.
  • Stworzenie bazy danych dobrych praktyk w zakresie profilaktyki antydopingowej w środowisku sportu rekreacyjnego.
 3. Opracowanie kompleksowego programu profilaktycznego umożliwiającego przeprowadzenie kampanii mającej na celu podnoszenie świadomości w tym zakresie w sześciu krajach UE (Hiszpania, Polska, Belgia, Zjednoczone Królestwo, Włochy i Chorwacja).
 4. Stworzenie Kodeksu Etycznego oraz przyznanie certyfikatu Green Seal podmiotom respektującym postanowienia tego kodeksu. Utworzenie sieci centrów sportowych wolnych od dopingu pod marką „Green”.

M

iędzynarodowe spotkania partnerskie
 1. Początek roku 2018, Rzym, Włochy.
  Spotkanie inauguracyjne komitetu ekspertów i komitetu sterującego – wyznaczenie celów, opracowanie metodologii, przeprowadzenie analizy potrzeb, barier oraz środków profilaktycznych w zwalczaniu dopingu.
 2. Połowa roku 2018, Warszawa, Polska.
  Spotkanie komitetu sterującego – opracowanie podstawowych założeń metodologii oraz narzędzi dotyczących dopingu, ustalenie kluczowych elementów pilotażowych działań antydopingowych w poszczególnych krajach.
 3. Koniec roku 2018, Glasgow, Zjednoczone Królestwo.
  Spotkanie komitetu ekspertów – ustalenie ostatecznego kształtu pilotażowych działań, informacja zwrotna od uczestników projektu.
 4. Połowa roku 2019, Bruksela, Belgia.
  Spotkanie komitetu ekspertów połączone z imprezą sportową poświęconą promowaniu Kodeksu Etycznego „Green Seal”.
 5. Koniec roku 2019r, Madryt, Hiszpania.
  Spotkanie komitetu ekspertów i komitetu sterującego, połączone z imprezą sportową poświęconą promowaniu przewodnika ”Doping dotyczy każdego” („Doping is about everyone”).

G

łówne działania
 1. Analiza problemu dopingu wśród młodych osób uprawiających sport rekreacyjnie, zagadnień etyczno-społecznych oraz kwestii ochrony zdrowia poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk stosowanych w UE w walce z dopingiem w sporcie rekreacyjnym; rekomendacje, analizy i badania dotyczące przyczyn, środków profilaktycznych i kluczowych barier w sporcie rekreacyjnym.
 2. Opracowanie własnych narzędzi dla realizacji profilaktyki antydopingowej w obszarze rekreacji.
 3. Wdrożenie projektu pilotażowego oraz zatwierdzenie metodologii.
 4. Komunikacja w projekcie i rozpowszechnianie materiałów.
 5. Zarządzanie, monitoring i ewaluacja projektu.

R

ezultaty pracy intelektualnej
 1. Analizy i badania dotyczące dopingu w sporcie rekreacyjnym.
 2. Platforma internetowa na potrzeby antydopingowego programu profilaktycznego z wyłączeniem sportu elitarnego i zawodowego.
 3. Kodeks Etyczny „Green Seal”.
 4. Przewodnik „Doping dotyczy każdego” („Doping is about everyone”).